دوره ده روزه تربیت ارزیاب مهر ماه 1398

دوره تربیت ارزیاب جایزه ملی مدیریت دارایی‌های فیزیکی با حضور دکتر علی زواشکیانی مدیر مرکز آموزش CMORE دانشگاه تورنتو کانادا از تاریخ ششم مهر ماه 1398 برگزار خواهد شد...
دوره ده روزه تربیت ارزیاب

دوره ده روزه تربیت ارزیاب حرفه‌ای جایزه مدیریت دارایی‌های فیزیکی با حضور دکتر علی زواشکیانی مدیر مرکز آموزش CMORE دانشگاه تورنتو کانادا از تاریخ ششم تا پانزدهم مهر ماه سال 1398 برگزار شد.

این دوره در دو بخش مقدماتی و پیشرفته اجرا شد.

دوره مقدماتی از تاریخ ششم الی یازدهم مهرماه (شنبه تا پنجشنبه – 6 روز) با کسب گواهینامه ارزیابی پایه دو و دوره پیشرفته با پیشنیاز دوره مقدماتی از تاریخ سیزدهم الی پانزدهم (شنبه تا دوشنبه – 3 روز) و کسب گواهینامه ارزیابی پایه یک برگزار شد.

نفرات برگزیده توسط شورای راهبری جایزه، به عنوان ارزیاب جایزه انتخاب و پس از سه روز ارزیابی حضوری در سازمان‌ها گواهینامه ارزیاب ارشد جایزه مدیریت دارایی‌های فیزیکی را دریافت کردند.

دوره ارزیاب ارشد 3 روز: با انتخاب شورای راهبری – به صورت رایگان

زمینه‌های آموزشی این دوره ده روزه تربیت ارزیاب