همکاری به عنوان ارزیاب

به منظور اجرای فرآیند ارزیابی مدیریت دارایی های فیزیکی در برنامه تدوین شده در هر سال، مدیریت جایزه در ابتدای هر سال با اعلام فراخوان همکاری به عنوان ارزیاب به صورت گسترده و از طریق روزنامه‌های کثیرالانتشار، فکس، پست الکترونیک و نیز سایت جایزه ازمتقاضیان همکاری به عنوان ارزیاب درخواست می‌کند تا رزومه علمی و کاری خود را در قالب تعیین شده، ارسال نمایند.

پس از بررسی‌های اولیه بر اساس رزومه و دوره‌های طی شده توسط متقاضیان، متقاضیانی که دوره‌های عمومی تعالی سازمانی را گذرانده و گواهی‌نامه آن را برای جایزه ارسال کرده‌اند، برای شرکت در کارگاه آموزشی تربیت ارزیاب ویژه جایزه به واحد آموزش  معرفی می‌شوند.

انتخاب متقاضیان شرکت کننده، بر اساس معیارهای مشخصی است که مدرسین دوره با امتیازدهی به‌این معیارها، نمره نهایی هر ارزیاب را تعیین می‌کنند و در نهایت بر اساس امتیاز کسب شده توسط آنها، متقاضیان برای ارزیابی دعوت به همکاری می‌شوند.

اهم این معیارها برای همکاری به عنوان ارزیاب عبارتند از:

  • مهارت‌ها و تجربیات مرتبط
  • کار قبل از دوره (شامل ارزیابی یک اظهارنامه واقعی)
  • مشارکت در کارهای گروهی
  • نتیجه آزمون‌ها
  • مشاهدات از رفتار فردی و حرفه‌ای
  • سن و تجربه مدیریتی