همکاری در کمیته اجرایی

ارکان جایزه مدیریت دارایی های فیزیکی شامل کمیتۀ راهبری، کمیتۀ علمی، کمیتۀ داوری و کمیتۀ اجرایی جایزه هستند که دربارۀ نحوۀ اجرای جایزه در مراحل مختلف تصمیم‌گیری می‌کنند. همکاری در کمیته اجرایی جایزه مدیریت دارایی های فیزیکی که توسط کمیته علمی آن انتخاب می‌شود، نیازمند متخصصین خبره در دامنه کاربرد جایزه با شرح وظایف زیرمی‌باشد:

 • هماهنگ‌کننده و رابط میان کمیته‌های راهبری، علمی و داوری؛
 • مسئولیت اجرای برنامه‌ها و تحقق اهداف تعیین‌شده؛
 • برگزاری دوره‌های آموزشی و تربیت ارزیاب؛
 • اجرای کلیۀ فعالیت‌های تخصصی و کارشناسی موردنیاز فرآیند ارزیابی جایزه شامل پیشنهاد تقویم اجرایی به کمیتۀ علمی، اطلاع‌رسانی، انتشار اطلاعات و فراخوان‌های شرکت در جایزه؛
 • شناسایی و پیشنهاد ارزیابان و ارزیابان ارشد دارای صلاحیت به کمیتۀ علمی؛
 • آموزش، هماهنگی و ارتقای دانش تخصصی تیم‌های ارزیابی؛
 • تعیین ارزیابان و ارزیابان ارشد؛
 • دریافت اطلاعات و رعایت الزامات مالی و قراردادی با واحدهای ارزیابی شونده و ارزیابان ارشد و ارائه به کمیتۀ علمی یا راهبری جهت رسیدگی؛
 • اعطای جوایز برای برندگان؛
 • تایید اولیه گزارش ارزیابان و ارجاع به کمیتۀ علمی؛
 • تهیه گزارشات هر دوره جایزه و ارائه آن به کمیتۀ علمی؛
 • برگزاری همایش‌های اعطای جوایز و برگزاری جلسات تبادل تجربه.