مصاحبه با مدیر اعتبارسنجی جوایز سازمان ملی بهره‌وری ایران

مدیر امور مشاوره و اعتبارسنجی جوایز سازمان ملی بهره‌وری ایران، جناب آقای جعفر عینعلی، در مصاحبه‌ای کوتاه با جایزه ملی مدیریت دارایی های فیزیکی نقش جوایز بهره‌وری در کشور را از دو جنبه مهم برشمردند؛ مورد اول معرفی شرکت‌های پیشرو به عوان الگو تا سایر سازمان‌ها از تجربیات آن‌ها استفاده کنند و مورد دوم ایجاد انگیزش و فضای رقابتی در بین دستگاه‌ها و شرکت‌هایی که در یک حوزه فعالیت می‌کنند...

مدیر امور مشاوره و اعتبارسنجی جوایز سازمان ملی بهره‌وری ایران، جناب آقای جعفر عینعلی، در مصاحبه‌ای کوتاه با جایزه ملی مدیریت دارایی های فیزیکی نقش جوایز بهره‌وری در کشور را از دو جنبه مهم برشمردند؛ مورد اول معرفی شرکت‌های پیشرو به عوان الگو تا سایر سازمان‌ها از تجربیات آن‌ها استفاده کنند و مورد دوم ایجاد انگیزش و فضای رقابتی در بین دستگاه‌ها و شرکت‌هایی که در یک حوزه فعالیت می‌کنند.

مصاحبه با مدیر اعتبارسنجی جوایز سازمان ملی بهره‌وری ایران

بخشی از سخنان ایشان:

بخش جوایز بهره‌وری در توسعه کشور از دو جنبه قابل بررسی است: مورد اول الگوسازی است که به وسیله آن شرکت‌های پیشرو در زمینه ای به عنوان الگو معرفی می‌شوند و دستگاه‌های مختلف و شرکا‌هایی که در آن زمینه فعالیت می‌کنند می‌توانند از تجربیات و الگویی که دستگاه پیشرو برای آنان ایجاد کرده در تولید محصولات و خدماتشان استفاده کنند. مورد بعدی هم ایجاد انگیزش و فضای رقابتی در بین دستگاه‌ها و شرکت‌های هست که در یک حوزه فعالیت می‌کنند…

در ادامه ویدیو مصاحبه کامل ایشان با جایزه مدیریت دارایی‌های فیزیکی قرار داده شده است: