سیستم مدیریت مکانیزه نت (CMMS)

ورود فناوری اطلاعات در عرصه‌های مختلف کسب و کار، همواره علی رغم چالش های اولیه، فضای گسترده‌ای را نیز در مقابل چشمان ذینفعان سازمان می گشاید.

عرصه نگهداری و تعمیرات (نت) از حرکت سریع به سمت تکنولوژی اطلاعات مثل تمام عرصه‌های کسب  و کار استقبال می کند. سیستم های کامپیوتری نگهداری و تعمیرات (CMMS) با به کارگیری فناوری اطلاعات به دنبال ایجاد بهره‌وری و دستیابی به منافع بیشتر در مدیریت نگهداری و تعمیرات سازمان هستند.

CMMSبه عنوان نگهدارنده شریان اصلی حیات بخش نگهداری و تعمیرات، یعنی داده‌ها و اطلاعات مرتبط، اهیمیت دو چندانی در فرایندها و سیستم های نگهداری و تعمیرات از جمله نگهداری و تعمیرات مبتنی برقابلیت اطمینان (RCM) خواهد یافت و شاخص های کلیدی عملکردی (KPI) نیز مؤثر خواهد بود. یکپارچه سازی کل فرایند planning & Scheduling با سایر جریان های اطلاعاتی درون سازمان از طریق یک نرم افزار جامع و غیر جزیره‌ای نیز از دیگر ضروریات نت در دنیای امروز است.

امروزه ضرورت و فواید سیستم های کامپیوتری مدیریت نگهداری و تعمیرات (CMMS) برای مدیران صنایع امری آشکار است. تسریع و تسهیل امور نت با بیشترین بهره‌وری و دقت به همراه ذخیره و ثبت اطلاعات و داده‌های دارایی‌های فیزیکی به منظور تحلیل های آتی یکی از نتایج مستقیم بهره گیری از این سیستم ها است.

با وجود اینکه  CMMSدر بسیاری از سازمان‌هاوجود دارد، اما گاهاً کمترین بازدهی را نیز از خود نشان می دهد. یک CMMS متناسب با نیازهای سازمان شما باید بتواند به طور مؤثری مشکلات بخش نت را کاهش و اثر بخشی آنها را افزایش دهد.

انتخاب یک  CMMS متناسب،  ابتدای مسیر است چرا که انتخاب نرم‌افزار متناسب، با توجه به ماهیت و نیاز سازمان اگرچه امریست کلیدی، اما کافی نیست. برای موفقیت در پروژه پیاده‌سازی CMMS می­بایست پیش از آغاز پروژه، بستر اطلاعاتی و اجرایی آن محیا شود همچنین وحدت و ثبات کافی در رویه‌ها حاصل شود.

 بعد از اجرا،  نرم افزار فرایندهای انتقال اطلاعات، اصلاحات احتمالی و استقرار نهایی را تسهیل می نمایند. استقرار یک CMMS استاندارد و متناسب می تواند علاوه بر مزایای گفته شده، کمک بزرگی به اجرای پروژه‌های سیستماتیک نگهداری و تعمیرات از جمله RCM ، TPM و بازرسی ها باشد

https://pamaward.ir/wp-content/uploads/2022/03/27-27.jpg