دوره سه ماهه تربیت ارزیاب پژوهشگاه نیرو 1402

جایزه مدیریت دارایی‌ های فیزیکی دوره سه ماهه تربیت ارزیاب پژوهشگاه نیرو را با همکاری شرکت پمکو و با تدریس مجرب‌ترین مدرسان مدیریت دارایی‌های فیزیکی از خرداد تا مردادماه سال 1402برگزار کرد.

این دوره برای دوگروه از شرکت‌کنندگان برگزار گردید: گروه الف؛ که شامل نمایندگان معاونت توسعه طرح‌ها، معاونت برنامه‎ریزی و توسعه مدیریت، شرکت‌های تولید نیروی برق و گروه ب؛ که شامل نمایندگان معاونت راهبری تولید، شرکت‌های تولید نیروی برق بودند.
دوره سه ماهه تربیت ارزیاب پژوهشگاه نیرو

جایزه ملی مدیریت دارایی‌ های فیزیکی دوره سه ماهه تربیت ارزیاب پژوهشگاه نیرو را با همکاری شرکت پمکو و با تدریس مجرب‌ترین مدرسان مدیریت دارایی‌های فیزیکی از خرداد تا مردادماه سال 1402برگزار کرد. این دوره برای دو گروه از شرکت‌کنندگان برگزار گردید:

گروه الف؛ که شامل نمایندگان معاونت توسعه طرح‌ها، معاونت برنامه‎ریزی و توسعه مدیریت، شرکت‌های تولید نیروی برق و گروه ب؛ که شامل نمایندگان معاونت راهبری تولید و شرکت‌های تولید نیروی برق بودند.

سرفصل‌ها:

  • آموزش مدیریت دارایی‌های فیزیکی
  • آموزش RCM
  • آموزش انبار قطعات یدکی
  • آموزش RCA
  • آموزش LCC
  • آموزش MRO
  • آموزش مدیریت کار
  • آموزش بهبود از طریق تغییر فرهنگ