پوستر

 

سومین جایزه مدیریت دارایی های فیزیکی

PAMAARD2017 POSTER1 A4

دومین جایزه مدیریت دارایی های فیزیکی

poster1

اولین جایزه مدیریت دارایی های فیزیکی

پوسترسایت