همکاری با ما

 

علاقمندان واجد صلاحیت برای همکاری با دفتر علمی و کمیته ارزیابی، رزومه و مدارک خود (دوره تربیت ارزیاب IAM یا C-More) را به آدرس دبیرخانه ارسال نمایند.