برگزیدگان چهارمین جایزه در سال ۱۳۹۷

 

برگزیدگان سومین جایزه در سال ۱۳۹۶

 

برگزیدگان دومین جایزه در سال ۱۳۹۵

دبیر کمیته علمی جایزه
دکتر زواشکیانی
شرکت پتروشیمی نوری - برگزیده تندیس برنزین
تندیس برنزین
شرکت توزیع برق شهرستان مشهد - برگزیده تندیس برنزین
تندیس برنزین
شرکت آب و نیرو (سد کارون 4) - برگزیده تندیس برنزین
تندیس برنزین
شرکت پتروشیمی کارون - برگزیده سطح تقدیرنامه
تقدیرنامه
شرکت گاز استان سمنان - برگزیده سطح تقدیرنامه
تقدیرنامه
شرکت پردازش الکترونیک راشد سامانه - برگزیده سطح تقدیرنامه
تقدیرنامه

 

نهمین همایش