تعرفه جایزه

 
بخش هزینه مرحله اول و دوم (میلیون تومان)
پیش پرداخت مرحله اول خوداظهاری و اجرای مطالعات الگوگیری پرداخت قبل از ارزیابی شخص ثالث و ارائه پیشنهادات
نفت، گاز و پتروشیمی ۱۷ ۱۹
نیرو (برق، آب، خدمات رسانی شهری) ۱۷ ۱۹
صنایع کوچک(کمتر از ۵۰ نفر) ۹ ۱۰
متوسط( بین ۵۰ تا ۱۵۰ نفر) ۱۴ ۱۵
بزرگ (بیش از ۱۵۰ نفر) ۱۷ ۱۹
 Posted by at 12:15 ب.ظ