تعرفه جایزه

 

%۹ ارزش افزوده به مبالغ فوق اضافه می‌شود.