تیر ۱۰۱۳۹۴
 

ابراز حمایت مدیر کل نگهداری و تعمیرات وزارت نفت، آقای مهندس اصل عربی از جایزه ملی مدیریت دارایی های فیزیکی

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)